Usposabljanje za mentorja BASE*

Usposabljanje za mentorja BASE*

Učitelji imajo velik vpliv na svoje učence, kar je odločilnega pomena za odnos, ki ga mladi razvijejo do samih sebe. Večina se nas lahko spomni, da so nekateri učitelji na nas delovali vzpodbudno, medtem ko so nam drugi, namerno ali nenamerno, dajali občutek, da smo neprimerni, slabi ali manjvredni. Še dolgo potem, ko smo odrasli, nas lahko spremlja občutek, da smo nesposobni za matematiko, slovnico, glasbo ali umetnost, odvisno od sporočil, ki smo jih dobili od učitelja pred mnogimi leti.

Po drugi strani pa so nekateri učitelji sposobni otroke motivirati za doseganje ciljev in uresničevanje sanj, za katere niso verjeli, da jih lahko dosežejo. 

Program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE* je pripravljen z namenom olajšati proces razvijanja občutka lastne vrednosti s tem, da ga opredeli za zavesten cilj. Kajti tudi učiteljem z najboljšimi nameni lahko zaradi pomanjkanja gradiv, s katerim bi sistematično delali z otroki, spodleti pri vzpodbujanju njihovega občutka lastne vrednosti. S primernimi gradivi pa bi lahko dosegli velike spremembe v delovanju mladostnikov.

S programom BASE* do notranje motiviranih učencev in izboljšanja šolskega vzdušja!

Celoletni program delavnic učiteljem in svetovalnim delavcem zagotavlja tehnike in gradiva, s katerimi lahko otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati pozitiven odnos do samih sebe.

Dokazano je, da delo po tem programu pozitivno vpliva na otroke in mladostnike, prav tako pa tudi na splošno šolsko vzdušje. Šole, ki so program izvajale, so bile nagrajene z zmanjšanjem števila izključitev, disciplinskih problemov in osipa; povečala se je prisotnost pri pouku in dvignila raven motiviranosti otrok.

Izboljša se:

 • odnos med vrstniki v šoli, lokalni skupnosti in družini,
 • sodelovanje učencev,
 • odnos med učenci in učitelji,
 • vedenje učencev v razredu,
 • raven disciplinskih problemov,
 • motivacija učencev,
 • pomnenje znanja,
 • sposobnost prepoznavanja in izražanja lastnih čustev in potreb,
 • sposobnost sprejemanja zdravih in produktivnih odločitev.

Uporaba programa vam bo pomagala tudi:

 • prepoznati individualne potrebe otroka
 • okrepiti vključenost in sodelovanje staršev
 • izboljšati vaše vodstvene sposobnosti
 • izboljšati medsebojne odnose s kolegi in vodstvom šole
 • povečati učinkovitost in preprečevati stres na delovnem mestu

Kdo se lahko usposobi za mentorja programa?

 • učitelji v osnovnih in srednjih šolah
 • šolski svetovalni delavci
 • vzgojitelji v dijaških domovih
 • zdravstveni in socialni delavci
 • vodje skupin za samopomoč
 • mentorji v drugih izobraževalnih organizacijah
 • vsi, ki delajo z ranljivimi skupinami otrok in mladostnikov

Kako se usposobiti za mentorja programa BASE*?

 1. Prvi del usposabljanja vključuje seminar Občutek lastne vrednosti kot način preprečevanja nesocialnega vedenja
 1. Drugi del usposabljanja vključuje seminar Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov – praktična uporaba didaktičnih gradiv
 1. Tretji del vključuje samostojno delo: izdelava Načrta dela, vključno s praktično uporabo didaktičnih gradiv in instrumentov evalvacije.
 2. Supervizijsko srečanje z odgovori na morebitna vprašanja udeležencev in predstavitev uporabe Analize mladostnikovega samovrednotenja.

Po zaključenem usposabljanju in izdelanem načrtu dela udeleženci prejmejo certifikat in licenco mentorja BASE*.