Projekt Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok

RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK

Preventivni program poteka ob podpori Ministrstva za zdravje RS, v okviru razpisa Sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

 

Številna vedenja učencev v osnovnih šolah izdajajo ranljivost otrok: nestrpnost in slaba komunikacija, nezmožnost povezovanja vzroka in posledice, težave pri razreševanju konfliktov, obup, občutek nemoči in neprimernosti, pomanjkanje samostojnosti, nezmožnost konstruktivnega izražanja čustev (potlačenje ali čustveni izbruhi in provokacije), tekmovalnost, brezobzirnost, izogibanje odgovornosti, uporništvo, agresivnost, ustrahovanje, perfekcionizem, strah pred tveganji, učna neuspešnost, zdolgočasenost, izzivanje avtoritet in neprimerno vedenje, nagnjenost k zlorabi drog in alkohola, zgodnje spolne izkušnje in druga tvegana vedenja…

Da bi učiteljem omogočili pridobivanje dodatnih veščin in orodij za učinkovito delo z ranljivimi učenci, smo oblikovali projekt »Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok«. V letih 2020 smo do 2022 smo v projekt vključili 10 osnovnih šol. Na vsaki šoli bomo po dva strokovna delavca usposobili za mentorja programa. Vsak mentor bo program delavnic izvajal z enim razredom (skupina cca 25 učencev).

Mentorji bodo izvajali delavnice v razredih v okviru pouka, razrednih ur, obveznih izbirnih vsebin, sistematičnega vodenja suplenc ali interesnih dejavnosti in otroke spodbujali h aktivnemu sodelovanju. Skupno trajanje delavnic z učenci v letih 2020 do 2022 je predvidoma 48 ur.

Izvajanje programa bomo redno spremljali in mentorjem zagotavljali stalno strokovno podporo.

Program bomo skupaj z mentorji predstavili tudi staršem in jih seznanili z načini za krepitev pozitivne samopodobe pri njihovih otrocih.

Za merjenje uspešnosti programa bomo analizirali in primerjali rezultate začetnih in zaključnih vprašalnikov AMS, zbrali in obdelali poročila mentorjev ter pripravili končno evalvacijsko poročilo.

 

mz-rs-logo

 

Cilji projekta:

 1. Najpomembnejši cilj projekta “Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok” je, s krepitvijo zdrave samopodobe, zmanjšati stopnjo ogroženosti učencev v osnovnih šolah, še posebej tistih, ki sodijo med t.i. ranljive otroke. Z izvajanjem programa bomo izboljšali samopodobo vključenih učencev, še posebej ranljivih otrok, ki se ob vseh problemih odraščanja in šolskih zahtevah, soočajo tudi s težavami v družini in primanjkljaji v osebnem razvoju.
 2. V okviru projekta bomo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju zagotovili znanja, metode in preizkušene didaktične pripomočke za delo v razredu, še posebej z ranljivimi otroki.
 3. Staršem bomo v okviru predstavitve in predavanj zagotovili teoretični okvir in praktične napotke, ki jim bodo v pomoč pri učinkovitem starševstvu. V času trajanja projekta bomo staršem zagotavljali strokovno podporo.

Aktivnosti projekta:

 • Usposabljanje za mentorje
 • Priprava načrtov dela za delo s skupinami učencev
 • Dodatno usposabljanje za mentorje – seminar Delo s čustveno ranljivimi otroki
 • Predstavitev programa staršem in pridobitev soglasja za AMS
 • Posnetek stanja samovrednotenja učencev – izvedba začetnih AMS
 • Izvajanje programa delavnic za učence
 • Izvajanje programa delavnic za učence
 • Izvedba zaključnih analiz mladostnikovega samovrednotenja AMS
 • Priprava končnih poročil mentorjev o izvajanju programa z učenci
 • Strokovna podpora pri izvajanju programa
 • Evalvacija projekta in izdelava končnega poročila
 • Predstavitev rezultatov projekta mentorjem in vodstvu šol

Program izobraževanja in usposabljanja mentorjev:

 

PREDAVATELJ: OPIS:

Zdenka Peloz, univ. dipl. soc. pedag.

Ksenja Kos, univ. dipl. pedag. in prof. soc.

Usposabljanje mentorjev po programu RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, 32 ur

Celoletni program delavnic učiteljem in svetovalnim delavcem zagotavlja tehnike in gradiva, s katerimi lahko otrokom in mladostnikom pomagajo razvijati pozitiven odnos do samih sebe. Temelji na predpostavki, da lahko z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega program pripomore k odgovornejšemu in produktivnejšemu življenju v odraslosti.

Program vsebuje:

 • didaktična gradiva za delo z otroki, 6-13 let;
 • predlogi dejavnosti in vaje za doseganje specifičnih ciljev;
 • priročnik za mentorja in vprašalnike za samoevalvacijo;
 • predstavitev za starše;
 • analizo mladostnikovega samovrednotenja.

 

PREDAVATELJ: OPIS:

Ksenja Kos, univ. dipl. pedag. in prof. soc.

Seminar: DELO S ČUSTVENO RANLJIVIMI OTROKI IN OBVLADOVANJE AGRESIVNOSTI, 8 ur

Seminar je namenjen spoznavanju in ozaveščanju vedenjsko težje vodljivih otrok.
Dandanes se v šolah srečujemo z otroki, ki so izredno destruktivni. Razmišljali bomo, kaj se v njih dogaja in kako ravnati s tako čustveno ranljivimi otroki. Spoznali bomo, kaj stoji za zapisano diagnozo otrok s posebnimi potrebami in kako organizirati delo širšega tima za delo z učenci in učenkami. Seznanili se bomo s sistemskim pristopom obravnave teh otrok in mladostnikov.

 

PREDAVATELJ: OPIS:

Dr. Branka D. Jurišić, univ. dipl. spec. pedag.

Seminar: UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S STARŠI, 8 ur

Za uspešno vzgojo in izobraževanje otrok je nujno tudi dobro medsebojno sodelovanje med vzgojitelji oz. učitelji in starši. Velikokrat pa naša komunikacija s starši ni tako uspešna, kot bi si želeli. Na seminarju boste spoznali nekaj pomembnih dejstev o dobri komunikaciji ter sodelovanju s starši in se naučili tehnik aktivnega poslušanja in učinkovitega postavljanja vprašanj. Predavateljica bo predstavila ovire v komunikaciji s starši, pogoste napake, ki jih naredimo v pogovorih in kako se jim lahko izognemo, jih preprečimo ali popravimo v nadaljevanju pogovora.

 

Poročilo o izvajanju projekta »Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok«