Individualizirani programi

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, 8-urni seminar

Šolska zakonodaja določa, da ima vsak otrok ali mladostnik s posebnimi potrebami svoj individualiziran program, vsebina tega programa pa je zelo ohlapno in nejasno opredeljena. Namen tega seminarja je seznanitev s ključnimi elementi IP in ter usvojitev znanj za pripravo IP, ki bo uporaben, razumljiv, kratek in skladen z otrokovimi potrebami. Na seminarju boste dobili tudi odgovore na  ključni vprašanji: kaj poučevati in kako poučevati.

Na seminarju bodo predstavljeni ključni elementi IP:

  • kaj naj bi IP obsegal (ali so to vsi cilji, ki naj bi jih otrok v enem letu dosegel ali zgolj tisti, ki so za posameznega otrok drugačni kot v programu, ki ga obiskuje),
  • kdo naj bi bil v timu za pripravo IP (ali je to le učitelj v razredu, ali izvajalci dodatne strokovne pomoči pišejo svoj IP, ali so na predmetni stopnji v skupini vsi učitelji, ki otroke poučujejo ali je to tudi učitelj v PB; s podobnimi vprašanji se srečujejo tudi vzgojitelji v vrtcu),
  • kako oblikovati cilje, ki so merljivi (kako bomo vedeli, da je otrok cilj dosegel, kako in kdaj bomo to preverjali),
  • kako oblikovati sedanjo raven funkcioniranja otroka (ali je to opis otrokovih težav in močnih področij ali je to raven samostojnosti, učnih dosežkov),
  • kako oblikovati cilje, če so minimalni cilji programa (v katerega je otrok vključen) zanj prezahtevni,
  • katere so najpogostejše napake pri oblikovanju ciljev v IP,
  • nekaj primerov ciljev za različna področja: komunikacija, socializacija, motorika, skrb zase–avtonomija, moteče vedenje, pismenost, matematika,
  • kako oceniti, katere cilje je otrok dosegel (kako in zakaj napisati evalvacijo ciljev),
  • kako staršem predstaviti IP in evalvacijo IP, kako jih pritegniti k sodelovanju.

Ciljna skupina: ravnatelji, svetovalni delavci, učitelji, vzgojitelji, vodje skupin za samopomoč, zdravstveni, socialni delavci in drugi.

Program je še posebej primeren za vse, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvedbi IP za otroke s posebnimi potrebami (ne glede na to, ali je otrok v vrtcu ali šoli; prav tako je primeren za vse ravni programov – programe z enakovrednim ali znižanim izobrazbenim standardom in tudi za posebni program VIZ).

Predavateljica: dr. Branka D. Jurišić