Opis programa

Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE*  

Učinkovito orodje za preprečevanje ranljivosti otrok v osnovnih in srednjih šolah

 

Zdrav občutek lastne vrednosti ima odločilen vpliv na preprečevanje odklonilnih vedenj med otroki in mladostniki. Program BASE* je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti.

 

Program se osredotoča na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj:

 • občutek varnosti
 • občutek identitete
 • občutek pripadnosti
 • občutek smiselnosti
 • občutek sposobnosti

in spodbuja

 • spoznavanje sebe
 • povezovanje z drugimi
 • vključevanje v skupnost

»Menim, da gre za enega najboljših programov te vrste (ki se jih je v zadnjem času nabralo precej). Za glavni namen ima krepiti osebno čvrstost in samopodobo in s tem preprečevati nezaželene vedenjske pojave med mladostniki.« /…/

                       Prof. dr. Barica Marentič Požarnik


Program učiteljem pomaga pri prizadevanjih za dosego vzgojno izobraževalnih ciljev, kar šolam omogoča, da postanejo tople, skrbne in vabljive ustanove, kjer se tako učenci kot učitelji medsebojno spoštujejo in podpirajo.

Šola, ki spodbuja učinkovitost in samospoštovanje posameznika, katere zaposleni delujejo na visoki stopnji zavedanja, samosprejemanja, odgovornosti integritete in ciljno usmerjenega delovanja, je ustanova motiviranih posameznikov, ki omogočajo njen napredek in razvoj.

Za ravnatelje smo znotraj programa pripravili izobraževanja, predloge in nasvete, ki omogočajo napredek in razvoj šole ter prispevajo k izboljšanju medsebojnih odnosov in šolske klime.

Kot zadnja, vendar zelo pomembna skupina, ki ji namenjamo posebne programe za pridobitev veščin, kako ravnati z otroki in mladostniki, da bi krepili njihovo osebnost, pa so starši. Šole ne morejo v celoti prevzeti nalog vzgoje in izobraževanja. Za uspešen razvoj in srečo otrok in mladostnikov, morajo s svojim ravnanjem, vzorom in vzgojo prispevati tudi starši.


»Program Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov brez zadržkov podpiram in ga priporočam. Verjamem, da bo v marsičem lahko pomagal tudi našim otrokom in mladostnikom ter pomembno izboljšal ozračje v naših šolah

Prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med. spec. Psihiater


Izvajanje programa je dokazalo uspešnost in visoko učinkovitost pri izboljšanju delovanja in obnašanja tako učencev kot odraslih. Spremljanje izvajanja programa v 15-tih letih dokazuje, da se je v slovenskih šolah, ki so uporabile ta model, izboljšala prisotnost pri pouku, učna uspešnost in disciplina, izboljšali so se medsebojni odnosi med vrstniki ter med učenci in učitelji, dvignila se je raven sodelovanja in okrepila motiviranost otrok. Več si lahko preberete v prilogah pdf tukaj.

V okviru programa vam za olajšanje tega procesa zagotavljamo znanja in orodja – programe izobraževanja in usposabljanja, strokovno podporo, teste in analize za posnetek stanja ter metodološko oblikovana in preizkušena didaktična gradiva, za vse vključene ciljne skupine.

Cilji programa 

 

 • izboljšati medsebojne odnose med vrstniki, v šoli in družini
 • zmanjšati nasilje med vrstniki v šoli in lokalni skupnosti
 • zmanjšati število ranljivih otrok
 • povečati motiviranost, odgovornost in ciljno naravnanost
 • izboljšati učni uspeh
 • povečati strpnost in pripravljenost sprejemanja različnosti
 • izboljšati socialne veščine ter sposobnost izražanja lastnih čustev in potreb
 • povečati sposobnost sprejemanja zdravih in produktivnih odločitev
 • preprečevati odklonilna vedenja ter zlorabo drog in alkohola

Prednosti programa

 

 • Program temelji na priznani strokovno – teoretični osnovi
 • Izdelano ima sistematično metodologijo in didaktične pripomočke za doseganje zastavljenih ciljev
 • Vsebuje znanja, orodja in aktivnosti, namenjena vsem vključenim ciljnim skupinam: otrokom in mladostnikom, staršem, učiteljem in vodstvu šole
 • Vsebuje izdelane metode evalvacije, s katerimi je mogoče spremljati rezultate in objektivno meriti učinke izvajanja programa
 • Vključuje strokovno podporo, spremljanje in supervizijo za izvajalce
 • Program je preizkušen in mednarodno uveljavljen ter dokazano deluje

Rezultati izvajanja programa 

 

 • 75% izboljšanje odnosa med vrstniki v razredu
 • 67% izboljšanje na področju sodelovanja učencev
 • 56% izboljšanje na področju odnosa med učenci in učitelji
 • 54% izboljšanje na področju vedenja učencev v razredu
 • 46% izboljšanje na področju motivacije
 • 20% izboljšanje na področju učenja
 • več kot 80% mentorjev meni, da bi bilo potrebno program uvesti v vse šole.

Izboljšanju delovnega vzdušja na šoli je sledil tudi boljši občutek lastne vrednosti zaposlenih.

*Podatki so iz poročil 993 mentorjev v slovenskih šolah.